Intervju sa Zoranom Panovićem, vd direktorom Zavoda za socijalno osiguranje u SB Banja Koviljača

0
1026
Gospodin Zoran Panovića v.d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije.

Intervju povodom potpisanog  Ugovora između Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije, kojim se reguliše pružanje medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima i našoj diaspori, odnosno korisnicima prava na penziju u RH centru Banja Koviljača, Republika Srbija.

Zoran Panović, vd direktor Zavoda za socijalno osiguranje, rođen je u Tuzli (BiH), 13. oktobra 1967. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Tuzli. Diplomirao je na Pravnom fakultetu (krivičnopravni smer) u Beogradu, 1992. godine. Pravosudni ispit položio je 1998. godine. Od februara 1993. godine do februara 1997. godine radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao inspektor za suzbijanje krvnih delikata. Od februara 1997. godine do decembra 2001. godine, u Saveznom ministarstvu za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, kao samostalni savetnik za normativno-pravne poslove u oblasti zdravstva i viši savetnik za boračko-invalidsku zaštitu, obavljao je najsloženije normativno-pravne poslove iz tih oblasti. Od decembra 2001. godine do februara 2006. godine, u okviru Sektora za boračko-invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao načelnik Odeljenja za normativno-pravne, finansijsko-materijalne i studijsko-analitičke poslove obavljao je najsloženije normativne poslove iz oblasti prava boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica. U periodu od februara 2006. godine do oktobra 2007. godine, u Ministarstvu rada i socijalne politike, kao načelnik Odeljenja za normativne i studijsko-analitičke poslove u Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje, bavio se pitanjima kreiranja nacionalnog sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i pripremanju i izradi nacrta zakona i podazakonskih akata i nacrta međunarodnih ugovora u oblasti socijalnog osiguranja. Od oktobra 2007. godine je na funkciji direktora Zavoda za socijalno osiguranje. Učestvovao je na više međunarodnih konferencija i seminara posvećenih pitanjima starih, penzionera, invalida i ostvarivanju prava iz oblasti socijalnog osiguranja. Učesnik je većeg broja projekata vezanih za probleme osoba sa invaliditetom. U dva mandata, kao sekretar i član Komisije za nestala lica Vlade SR Jugoslavije, odnosno Vlade Srbije, aktivno učestvuje u rešavanju pitanja nestalih lica i problema članova njihovih porodica. Objavio je više stručnih tekstova iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u stručnim časopisima i autor je, odnosno koautor više radova iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Poseduje znanje engleskog jezika i obučen je za rad na personalnom računaru. Oženjen je, otac troje dece.

http://www.zso.gov.rs

https://diasporamediagroup.rs/potpisa…